Hij is alleen voorzien van informatie over de staat van het

‘een bron van alles wat slijmerig is in ons nationale leven’

moncler outlet De inauguratie van een nieuwe Lord Lieutenant voor Ierland was een gelegenheid voor pracht en praal. In februari 1915, toen Sir Ivor Churchill Guest, de 1st Viscount Wimborne (samen met zijn naaste entourage van een privésecretaris en twee aide de camps) aankwam in Dublin als een vervanging voor de vertrekkende Lord Aberdeen, de opkomst in Dublin Castle voor zijn ceremoniële investituur omvatte de politieke, administratieve, militaire en sociale vestiging van Pre Independence Ireland. Meestal gekleed in ochtendkleding waren mannen en vrouwen van land en titel, Lord Justices en leden van de Privy Council, de gouverneur van de Bank of Ireland, universiteitsvoorzitters, de voorzitters van de Dublin Chamber of Commerce en de Incorporated Law Society, evenals als consuls uit Amerika, Frankrijk en Italië. moncler outlet

Het middelpunt van de ceremonie was het vloeken van de eed van trouw, waarna de nieuwe onderkoning het Sword of State werd overhandigd en met de kraag en insignes van de Orde van St. Patrick als grootmeester werd geïnvesteerd. Op het moment dat het ceremonieel werd afgesloten, werd een vijftien vuurwapenopstelling over de rivier de Liffey in het Phoenix Park afgevuurd.

Dat was natuurlijk waar het allemaal om draaide. Gebeurtenissen van dit soort gingen vooral over het uitvoeren van rituelen en het bestendigen van een lang gevestigde traditie. En toch, binnen een decennium was het ambt van Lord Lieutenant niet meer. De rol van de Ierse onderkoning (zoals ook de ambtsdrager bekend was) werd afgeschaft en weggevaagd door het revolutionaire tij dat resulteerde in de oprichting van de Ierse Vrijstaat in 1922.

moncler heren In veel opzichten dient de afschaffing van het ambt zowel om de schaal van de separatistische prestatie als om de omvang van de constitutionele breuk die de politieke en sociale omwenteling van de periode 1913 23 heeft teweeggebracht. Eeuwenlang had de onderkoning gediend als vertegenwoordiger van de Britse kroon en de hoofdgouverneur van Ierland. De rol in zijn verschillende manifestaties vond zijn oorsprong in de laatste jaren van de twaalfde eeuw toen Hugh de Lacy in 1172 werd aangesteld als vertegenwoordiger van koning Henry II in Ierland. moncler heren

moncler jassen heren sale Als staatsinstelling was het daarna onderhevig aan herhaalde en belangrijke veranderingen. In de loop van de volgende zeven eeuwen weerspiegelde de manier waarop het evolueerde, namelijk het veranderende karakter van de Britse heerschappij in Ierland, het kantoor dat zich uitstrekte over een tijdschema dat de proclamatie van Ierland als een onderscheid onder de Engelse Kroon in 1541 omvatte, en zijn latere opname, bij wijze van de Akte van de Unie van 1800, in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland. moncler jassen heren sale

Na de Akte van de Unie, 1800, nam de invloed van de Chief Secretary, gevestigd in Dublin Castle, toe ten koste van die van de Lord Lieutenant. 20540 VS)

moncler nederland Hoewel veiligheid en centralisatie van macht de belangrijkste drijfveren waren achter deze wetgevende unie, benadrukte het onderhoud van de onderkoning en van een administratie in Dublin Castle Ierse uitzonderlijkheid. Ierland heeft mogelijk deel uitgemaakt van een grotere Unie, maar het werd nog steeds als een apart punt geregeerd. In de inleiding tot een uitstekende verzameling essays van 2012 over de Ierse Lord Lieutenancy wijzen de historici Peter Gray en Olwen Purdue erop dat: zowel het koninklijke surrogaat als, in theorie, zo niet altijd in de praktijk, het hoofd van een ondergeschikt bestuur, het Iers Lord Lieutenant was een steeds afwijkend kantoor in het Verenigd Koninkrijk. Noch de Welsh (1536) of de Schotse (1707) vakbonden behielden een afzonderlijke uitvoerende macht of een rechtbank voor die gebieden, het behoud van de Ierse Lord Lieutenant suggereerde een schijn van continuïteit tussen pre- en post-affaires, er valt niet te ontkennen dat het effect van de Constitutionele samenkomst van 1800 was diepgaand en verreikend. moncler nederland

moncler jas heren sale Om te beginnen was Dublin beroofd van zijn parlement, omdat de Ierse gekozen leden nu gedwongen waren om naar het House of Commons in Londen te reizen voor debatten. Maar belangrijker was echter dat het hele governancesysteem werd hervormd door het feit dat vervolgens in Londen beslissingen over wetgeving, fiscaal en administratief beleid werden genomen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die beslissingen lag in Ierland bij het hoofdsecretariaat in Dublin Castle, dat belast was met de dagelijkse gang van zaken in Ierland en dat in de loop van de tijd werd bemand door een groeiende groep betaalde ambtenaren. Tegen het einde van de negentiende eeuw werkten meer dan 3000 mensen bij de centrale en lokale overheid, een tienvoudige toename ten opzichte van 1841. moncler jas heren sale

De toename van het belang van het ambt van hoofdsecretaris voor Ierland viel samen met een vermindering van die van de Lord Lieutenant. In toenemende mate werd de rol van de onderkoning bijna titulair en ceremonieel, monarchaal. Er waren nog steeds taken uit te voeren, waaronder de benoeming van verschillende ambtsdragers, de uitoefening van het privilege van genade en correspondentie met de premier in Londen. Afgezien daarvan was echter het vermogen van Lord Lieutenant om een ​​merk te markeren slechts enigszins afhankelijk van de kracht van de individuele persoonlijkheid. Sommigen waren duidelijk competenter en ambitieuzer dan anderen, maar er waren er ook die zoals de graaf van Clarendon (1847 52) wiens verlangen om invloed uit te oefenen, hoe slecht beoordeeld ook, gefrustreerd was door beperkingen van middelen en de beperkte aard van de rol. De pure ineffectiviteit van de Lord Lieutenant was zodanig dat vragen over de bruikbaarheid van het kantoor vaak ontstonden: in 1823, 1830 en 1844 was geloof in de overtolligheid van de rol sterk genoeg om debatten over de afschaffing ervan in London House of Commons te rechtvaardigen.

moncler dames Politiek gezien verminderde de onderkoninkrijk van Ierland, naarmate de 19e eeuw vorderde, noch een plotse, noch een bijzonder populaire baan. Het werd zo dat de eenvoudige taak om het te vullen geen eenvoudige zaak was voor een Britse premier: weinigen hadden het vooruitzicht op een bijna permanent leven in Ierland in een posting die noch een springplank bood voor betere dingen, noch, ondanks dat het goed betaald werd, een route naar gemakkelijke rijkdommen. moncler dames

moncler jas outlet En toch was het leven van de Ierse Lord Lieutenant nauwelijks een van ontberingen. De zittende heeft in de pracht van Dublin Phoenix Park gewoond in een huis dat in het midden van de 18e eeuw werd gebouwd door Park Ranger Nathaniel Clements voordat het vervolgens werd verworven, voor een bedrag van in 1782, als een officiële residentie voor de onderkoningen. goedkope moncler Een wereld van feesten en voorrechten hier had de overhand, de viceregal-loge die een centrale plaats zou innemen in het elitaire sociale leven van Dublin in de nasleep van de Unie. Het was hier, voor goedkope moncler jassen bijvoorbeeld, dat opeenvolgende Lord Lieutenants uitbundige ballen en diners organiseerden. En het was ook hier dat Britse vorsten op die zeldzame gelegenheden verbleven toen ze ervoor kozen om Ierland te bezoeken. moncler jas outlet

moncler sale Tegen de jaren 1880, in harmonie met de veranderende gemoedstoestand van goedkope tijden, verwierf de viceregal-loge haar eerste pro-huis-heer Lord Lieutenant. John Campbell Gordon, of Lord Aberdeen, werd benoemd onder het bestuur van William Gladstone, wiens liberale project om Ierland te verzoenen met zijn plaats binnen het Britse rijk, een beleid van pacificatie inhield en de aanpak van lang bestaande nationalistische grieven. Toen de administratie van Gladstone viel en Aberdeen naar Canada vertrok, was dit slechts tijdelijk. In 1905 keerde Aberdeen terug nadat hij was herbenoemd onder een andere Britse liberale regering, die van Sir Henry Campbell Bannerman. Hij bleef in functie totdat hij Lord Wimborne, neef van Winston Churchill, een decennium later de langste ambtstermijn van een Lord Lieutenant onder de Unie gaf. moncler sale

moncler jas heren Lord Aberdeen (links), de langst dienende Lord Lieutenant sinds 1800. De inhuldiging van zijn vervanger Lord Wimborne (rechts) werd beschreven door de Irish Independent als en interessant, maar formeler dan briljant (Afbeelding: Irish Life, 8 januari 1915. Vol verzameling van Irish Life verkrijgbaar bij de National Library of Ireland.) moncler jas heren

Lange diening was hij misschien, maar Aberdeen deed weinig om de erosie van zijn kantoorinvloed te stoppen. In de machtsbalans tussen Lord Lieutenant en de Chief Secretary was Aberdeen duidelijk de mindere figuur en het primaat van de Lord Lieutenant in de uitvoerende regering van Ierland bleef meer theoretisch dan echt. zoals William Anson opmerkte in een boek over de Wetten en gebruiken van de Grondwet, 1892, is de uitvoerende regering voor alle belangrijke doeleinden door de hoofdsecretaris van de Lord Lieutenant. het was niet alleen in het kader van de Ierse regeringszaken dat Aberdeen werd overschaduwd; hij was even ver overschaduwd binnen zijn eigen huwelijk en niet alleen in fysieke status. Hoewel zij niet werd geraadpleegd door Aberdeen over zijn beslissing om eerst de Ierse onderkoninkrijk te aanvaarden en verre van enthousiast was over het vooruitzicht om de Ierse Zee te passeren, zou de vrouw van Aberdeen, Ishbel, een groter aanzien genieten en in veel opzichten een grotere invloed uitoefenen. op het Ierse openbare leven dan haar man. De energie en schijnbare rusteloosheid van Ishbel, of Lady Aberdeen, maakte haar bijna alomtegenwoordig: ze was onvermoeibaar in haar voorvechtster van liefdadigheidsdoelen, sociale hervormingen en de eigen Ierse industriële ontwikkeling. Haar filantropische impulsen leidden haar tot een speerpunt, onder andere een campagne tegen tuberculose en, in de nasleep van de woningcrisis in Dublin in 1913 https://www.monclerjassenoutlet.nl 14, om een ​​betere stadsplanning voor de stad en elders te bevorderen. Als voorstander van vrouwenkiesrecht (hoewel niet afgestemd op een Ierse suffragistische organisatie) beperkte ze haar activisme tot Ierland, tweemaal verkozen tot president van het Internationale Vrouwencongres.

Hoe indrukwekkend dit alles ook was, het heeft niets gedaan om Ishbel of haar echtgenoot te isoleren voor kritiek en het heeft er misschien zelfs toe bijgedragen dat een deel ervan werd aangewakkerd.

moncler outlet sale Voor alles dat het met waardige doelen werd geassocieerd en voor alles dat het steunde voor de Ierse oorzaak van het huis, werd de viceroïteit van Aberdeen genadeloos bespot door zijn tegenstanders. Als vakbondsmilitanten instinctief vijandig waren op grond van de sympathieën van de paar Home Rule, dan waren socialisten en gevorderde nationalisten niet minder zuinig in hun minachting. moncler outlet sale

moncler jassen heren Arthur Griffith, de oprichter en redacteur van Sinn F, was een van de meer meedogenloze en constante critici, omdat hij geloofde dat de welwillendheid van Aberdeen slechts een masker was dat de harde realiteit van de Britse regering in Ierland verborgen hield. Bovendien voerde Griffith aan dat het onderhoud van een Britse koning en een schijnend Brits hof in Ierland corrupt was. Britse Lord Lieutenant schreef hij al in 1906, in Ierland gehandhaafd als een bron voor al het slijmerige in ons nationale leven. het gebeurde, Griffith zou een rol spelen in het bespoedigen van het uiteindelijke vertrek van de Aberdeen uit Ierland nadat zijn eigen krant een publieke furore had gepleegd toen het details openbaarde van een privébrief die Ishbel aan de redacteur van het Freeman Journal stuurde over de noodzaak om te beschermen tegen vakbondsman controle van het Ierse Rode Kruis. moncler jassen heren

2018 moncler De kritiek van Griffith op de instelling ging echter onverminderd door: voor hem vormde de onderkoninkrijk de hoeksteen van de Britse keizerlijke architectuur in Ierland, die in zijn geheel moest worden ontmanteld. Hij suggereerde dat het ambt ineens de afgescheidenheid en onderwerping van Ierland vertegenwoordigde. In 1915, in het allereerste nummer van de Nationaliteit, de krant die hij oprichtte om degenen te volgen die waren onderdrukt tijdens oorlogstijdcensuur, verklaarde hij dat: Viceroy, een afzonderlijke uitvoerende en afzonderlijke rechtbank nog steeds getuigen van de ontevreden Engeland erkenning dat Ierland is een buitenaardse natie. Griffith gericht op de symboliek van het kantoor is belangrijk. Toen de onderkoninkrijk van Lord Aberdeen plaats maakte voor die van Lord Wimborne, was er echt weinig meer aan. In de kernachtige beoordeling van de historicus Theo Hoppen was de Lord Lieutenant irrelevant geworden, genegeerd door iedereen met enige invloed op de gebeurtenissen, hoe irrelevant werd onderstreept in de nasleep van de Rising van 1916 toen de Britse regering een Royal Commission aanwees om te onderzoeken wat er precies was gebeurd in Dublin en waarom. In het rapport dat resulteerde was er geen suiker die de disfunctionaliteit van het Ierse systeem van de overheid bekleedde. De conclusies van de Commissie waren in het extreme vernietigend. Niet alleen heeft zij verklaard dat de Ierse regering zich in stille tijden bevindt en in tijden van crisis bijna onuitvoerbaar is, maar de Commissie wees ook op de zeer duidelijke kloof die bestond tussen de aan instellingen toegeschreven rollen en de daadwerkelijk uitgeoefende bevoegdheden. 2018 moncler

moncler jassen dames sale Het rapport van de Royal Commission on the Rebellion in Ierland. Klik op de afbeelding om het volledige document te bekijken. (Afbeelding: Enhanced British Parliamentary Papers on Ireland, University of Southampton) moncler jassen dames sale

Dus terwijl de Lord Lieutenant de voorwaarden van zijn patent was. verantwoordelijk voor de civiele regering van het land, en de marine- en militaire strijdkrachten van de Kroon in Ierland zijn op zijn bevel. alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden berusten in de praktijk bij de secretaris-generaal. Vele jaren voorbij het ambt van de Lord Lieutenant is een ceremonieel kantoor geweest; afgezien van de uitoefening van het voorrecht van genade heeft hij geen uitvoerende functies. Proclamaties, benoemingen en andere staatsdocumenten worden op zijn naam uitgegeven, maar ze staan ​​niet voor ondertekening, zonder voorafgaand overleg. Hij is alleen voorzien van informatie over de staat van het land dat hij nominaal regeert, wanneer hij erom vraagt, en dan als een kwestie van beleefdheid. De militaire en marine-eenheden in Ierland nemen respectievelijk hun orders van het War Office en Admiralty. De koninklijke commissie die de Ierse opstand onderzoekt, heeft in wezen de Lord Lieutenant vrijgesproken. Nog afgezien van de erkenning van zijn beperkte uitvoerende rol, merkte hij Moncler Outlet ook bewijs op dat Wimborne had geadviseerd dat de leiders van de Rising op de ochtend van Paaszondag zouden zijn gearresteerd, een handelwijze die was uitgesteld als de ondergeschikte secretaris in Dublin Castle, Sir Mathew Nathan, probeerde overleg te plegen met de toenmalige hoofdsecretaris Augustine Birrell, die toen afwezig was in Londen.

Een van Moncler outlet verkoop degenen die sprak ter ondersteuning van Wimborne, pleiten zijn zaak aan de premier, was zijn invloedrijke adjudant Sir Basil Blackwood. Elders echter vertrouwde Blackwood toe dat het gedrag van Wimborne in de crisis verre van foutloos was: in zijn tegenstrijdige versie van gebeurtenissen, verteld aan Lady Cynthia Asquith, vertelde Blackwood over een brandewijn die heer Lieutentant zoemde die blij was met de kans die de Rising had geboden aan laatste positie zelf in de schijnwerpers Hij merkte op hoe Wimborne theatraal was geweest en stond erop dat zijn arme secretaresses de meest melodramatisch grootdragende taal gebruikten om de dictatuur te handhaven: is zijn Ex-commando over luisteren naar Blackwood, Cynthia Asquith, moncler outlet store de vrouw van de premier zoon, onsympathiek geconcludeerd: hij lijkt te hebben gedragen als de keizer van Asses. Voor diegenen die leidende posities innemen binnen die administratie, werden de druk vanuit het hele land opgebouwd door degenen van buitenaf; namelijk de voortdurende eisen van de Eerste Wereldoorlog en de steeds urgentere eisen voor meer troepen om aan het westfront te dienen. In 1918 maakte Wimborne, die machteloos had gewaakt over de afwassing van de door Ierland opgerichte politieke orde, plaats gemaakt voor een nieuwe Lord Lieutenant, wiens taak het was om de dienstplicht af te dwingen voor een land wiens vijandigheid tegenover de maatregel al diepgeworteld was en, onder nationalisten, op grote schaal gedeeld. De rol werd toevertrouwd aan een militaire man met een lange staat van dienst en een aanzienlijk onderscheid. Sir John Denton Pinkstone, of Lord French, was een veteraan van de Zuid-Afrikaanse oorlog van 1899 1902, wiens opkomst door de rangen van het Britse leger zo was dat, tegen de tijd dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak in augustus 1914, hij werd beschouwd als de voor de hand liggende keuze om als commandant-opperhoofd de Britse expeditieleger die op weg was naar Frankrijk te leiden.

De voorpagina van Irish Life ter ere van Lord French. Na een reeks mislukte campagnes tijdens de Eerste Wereldoorlog, en een ambtstermijn als Lord Lieutenant die werd geassocieerd met onderdrukking en falen, bleef hij verschrikkelijk zielig achter (Afbeelding: Irish Life, 9 oktober 1914. Volledige verzameling van Irish Life verkrijgbaar bij de Nationale bibliotheek van Ierland)

Lord Franse oorlogservaring was allesbehalve triomfantelijk, maar een reeks tegenslagen, mislukte offensives en zware troepverliezen waren vlekken op een record van bevel dat eindigde met zijn aftreden in december 1915. Ierland, zoals het gebeurde, bleek een niet meer aangename een posting, hoewel de Franse komst, kort gezegd, een herstel van het politieke primaat van de Ierse onderkoninkrijk betekende. Dat kwam omdat de nieuwe Lord Lieutenant voor zichzelf een leidende rol op zich nam in Ierse aangelegenheden en zijn vastbeslotenheid om zich op beleidskwesties te laten gelden, zowel in zijn pleidooi voor een draconische, veiligheidsgeoriënteerde benadering van de groei van de Ierse separatistische beweging expliciet was. zijn oprichting, in een poging om de administratieve zaken te verbeteren, van een reeks raden om te adviseren over militaire en bestuurskwesties.

moncler uitverkoop Uiteindelijk werd de Franse Viceroyalty minder geassocieerd met hervormingen dan repressie en faalde het mislukken van het invoeren van Conscription in 1918 en de mislukking, vanaf 1919, om Ierland af te wenden, gleed uit in een gewelddadige strijd voor onafhankelijkheid. Toen dat geweld escaleerde, werd het Frans steeds meer buitenspel gezet toen de macht terugkeerde naar een hoofdsecretaris en een cohort van hoge ambtenaren in Dublin Castle die meer geneigd waren tot verzoening dan het eenzame nastreven van een futiele strategie van onderdrukking. moncler uitverkoop

In april 1921, nadat hij een aantal Republikeinse moordaanslagen had overleefd, werd het Frans tegen zijn wil uit Ierland verwijderd en werd zijn reputatie verder beschadigd. Mark Sturgis, een vooraanstaande Britse ambtenaar in het toenmalige Dublin Castle, merkte op hoe Frans, bij zijn vertrek uit Ierland, een zielig figuur zoogt geleden, de held van de Engelse outlet, en nu uitgaat naar niets waar zijn plaats heer FitzAlan kwam., de laatste Lord Lieutenant en de eerste katholieke zittende, het verbod op katholieke onderkoningen te zijn afgeschaft krachtens de 1920 Government of Ireland Act. De religieuze achtergrond van FitzAlan werd berekend als een sop voor het Ierse nationalistische sentiment, maar het kwam te laat om een ​​praktisch gevolg te hebben. Simpel gezegd, het sneed ijsjes met de nationalistische pers of met de katholieke prelaten. Toen hem werd gevraagd zijn mening te geven over de benoeming, kardinaal Logue, de leider van de Ierse katholieke kerk, reageerde hij zuur en had een katholieke beul, de muren van Dublin Castle, Mark Sturgis tot een vergelijkbare beoordeling gekomen. Vertrekkend aan zijn dagboek, schreef hij: hij is een katholiek, is volgens hen zwaarder dan de feiten dat hij een Engelsman is, en een Tory-politicus, en Ierse RC’s zijn sowieso niet blij met Engelse RC’s. voorzover FitzAlan enige inbreng had in Ierse aangelegenheden, was het als een pleitbezorger binnen het Britse establishment om onderdak te bieden aan Ierse nationalisten en na de ondertekening van het Anglo Irish Treaty in december 1921 in navolging van monlcer down jackets viel het uiteindelijk op hem om de symbolische overdracht van macht aan een nieuwe Ierse regering uit te voeren en het zeven weken durende Britse bewind over het grootste deel van het eiland Ierland te laten verdwijnen.

moncler jas dames In de middag van 16 januari 1922 arriveerde Michael Collins in de Raadskamer in Dublin Castle, waar hij de Lord Lieutenant een kopie van het Verdrag overhandigde en hem voorstelde aan de leden van de nieuwe Voorlopige Ierse Regering. FitzAlan feliciteerde de nieuwe regering, wenste hen goed en de vurige hoop dat onder hun ernstige auspiciën het ideaal van een gelukkig, vrij en welvarend Ierland zou worden bereikt. De enormiteit van het moment was voor niemand verloren, hoewel daar degenen waren die beschouwde het meer als een reden voor rouw, woede en angst dan jubelstemming. Voor de unionistische Belfast Nieuwsbrief,de onderkoning formeel overhandigend aan Dublin Castle, zo lang was de Britse heerschappij van de meest vernederende gebeurtenissen in de Britse geschiedenis, een daad van overgave die in deplorabele was. De Ieren kopen moncler jassen Times, toen een orgaan van de zuidelijke unionistische opinie, eveneens gericht op de historische verenigingen van Dublin Castle en de betekenis van de oude garnizoenpas moncler jas dames.

Written by

Never thought I'll become an enthusiastic smoker and an active promoter of the legalization "movement". I write for Private Seeds, sometimes on BuzzFeed and never for New York Times. I like traveling and I especially like to be where cannabis is legal. Soccer and especially Netherlands national team is my passion.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message